• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List

  Read Book Online
 • No readable formats available
 • Een beeld in technicolor

  Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990

  Pieter Meulendijks

   Download

  The second edition of Een beeld in technicolor has been published in September 2023. Access the latest edition of this title here: https://www.radbouduniversitypress.nl/site/books/m/10.54195/KIDL2285

  Een beeld in technicolor. Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990 geeft een brede en vernieuwende interpretatie van de geschiedenis van Vietnam tussen 1940 en 1990. Zwart-wit typeringen, eenzijdige interpretaties en heersende mythen worden ontzenuwd. In plaats daarvan wordt een genuanceerd en rijkgeschakeerd beeld gegeven, waarin de Verenigde Staten nu eens minder op de voorgrond staan.

  Geschiedenis wordt niet alleen door de overwinnaars geschreven en mag dus ook in dit geval niet alleen worden toegerekend aan Ho Chi Minh en het succes van de communisten in 1975. De interne verliezers, oftewel de andere politieke bewegingen en hun leiders, moeten eveneens een cruciale plaats in de geschiedenis van Vietnam krijgen. Zo hebben bijvoorbeeld burgeroorlogen in de periode 1940-1990 een onmiskenbare rol gespeeld.

  Het oudere geïdealiseerde beeld van Noord-Vietnam is onjuist. Dit land was een dictatoriale en repressieve politiestaat. De Noord-Vietnamese leiders waren na 1954 verwikkeld in een felle machtsstrijd en verregaand verantwoordelijk voor de oorlog in Zuid-Vietnam. Het antwoord op de vraag wie de legitieme vertegenwoordigers van de Vietnamese natie waren vereist ook een meer afgewogen oordeel over niet-communistische politici zoals Bao Dai, Ngo Dinh Diem en Nguyen Van Thieu.

  Wat betreft de rol van internationale spelers: aanvankelijk was het de Koude Oorlog die de bemoeienis van de Verenigde Staten bepaalde, later was dat de Amerikaanse geloofwaardigheid. Uiteindelijk was het de steun van China en de Sovjetunie die de doorslag gaf voor de zege van Noord-Vietnam. Belangrijke nieuwe invalshoeken zijn de rol van de minderheden, de betekenis van ‘een derde weg’, de verwoestende effecten van de strategie, de rol van vrouwen en meisjes en mentale en culturele kanten van de oorlogen.

  Pieter Meulendijks (1950) promoveerde in 2000 op Verschuivende beelden van de Dien Bien Phoe (Phu)-crisis van 1954. Tot 2012 was hij lid van de Centrale Directie van het Candea College in Duiven. Hij publiceerde eerder drie studies over de geschiedenis van Vietnam, waarin de beeldvorming van het nationale verleden van dit land een belangrijke plaats inneemt.

  ***

  An image in technicolor. Fifty years of wars in Vietnam 1940-1990 gives a broad and innovative interpretation of the history of Vietnam between 1940 and 1990. Black and white characterisations, one-sided interpretations and prevailing myths are debunked. Instead, a nuanced and multifaceted picture is given in which the United States is less prominent.

  History is not only written by the victors and, in this case too, the history of Vietnam during this period cannot be attributed solely to Ho Chi Minh and the success of the Communists in 1975. The internal losers, that is, the other political movements and their leaders, must also be given a crucial place in Vietnam’s history. For example, the civil wars that took place between 1940 and 1990 played an unmistakable role.

  The older, idealised image of North Vietnam is inaccurate. This country was a dictatorial and oppressive police state. After 1954, the North Vietnamese leaders were embroiled in a fierce power struggle and were largely responsible for the war in South Vietnam. The answer to the question of who the legitimate representatives of the Vietnamese nation were also requires a more balanced judgment of non-Communist politicians, such as Bao Dai, Ngo Dinh Diem and Nguyen Van Thieu.

  As for the role of international players, initially, it was the Cold War that determined the United States’ interference; later, it was American credibility. In the end, it was the support from China and the Soviet Union that was the deciding factor for North Vietnam’s victory.

  Important new perspectives are given on the role of minorities, the meaning of ‘a third way’, the devastating effects of the strategy, the role of women and girls, and the mental and cultural aspects of the wars.

  Pieter Meulendijks (1950) obtained his PhD on Shifting images of the Dien Bien Phoe (Phu) crisis of 1954. Until 2012, he was a member of the Central Board of Candea College in Duiven. He previously published three studies on the history of Vietnam, in which the image of the Vietnamese past occupies an important place.

  Metrics:

  Recent Activity


  How to cite this book
  Meulendijks, P. 2022. Een beeld in technicolor: Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/UGOK9668
  Meulendijks, P., 2022. Een beeld in technicolor: Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/UGOK9668
  Meulendijks, P. Een Beeld in Technicolor: Vijftig Jaar Oorlogen in Vietnam 1940-1990. Radboud University Press, 2022. DOI: https://doi.org/10.54195/UGOK9668
  Meulendijks, P. (2022). Een beeld in technicolor: Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/UGOK9668
  Meulendijks, Pieter. 2022. Een Beeld in Technicolor: Vijftig Jaar Oorlogen in Vietnam 1940-1990. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/UGOK9668
  Export to:
  License

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on April 6, 2022

  Language

  Dutch; Flemish

  Pages:

  658

  ISBN
  PDF 9789083178936

  DOI
  https://doi.org/10.54195/UGOK9668  comments powered by Disqus